Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΕΥΧΗ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΕΥΧΗ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Του Κυρίου δεηθώμεν 
Ο παντός ύψους υψηλότερος Κύριε,και την επί του Σταυρού σωματικήν εκούσιον υπομείνας ύψωσιν,ίνα τη τών αχράντων σου χειρών εκτάσει πάντας ελκύσεις πρός εαυτόν,και τη πεπληρωμένη ταπεινώσεως υψώσει σου την διά ψευδούς υψώσεως και ματαίας οιήσεως φύσιν ημών μέχρις άδου καταβιβασθείσαν υψώσας. Ο θεολογία εν τη γη τοις έθνεσιν ανυψούμενος,ως υψηλός βραχίων υψίστου πατρός και θυσίαις αινέσεως δοξαζόμενος. Ο διά της υψώσεως του τιμίου σταυρού στηλιτεύων τήν υπό προαχθείσαν εν αυτώ καθαίρεσιν της των δαιμόνων επάρσεως και θριαμβεύων την του θανάτου νίκην,και δημοσιεύων την του γένους ημών εκ της παλαιάς πτώσεως ανάκλησιν. Μή, δή, νύν,παρίδης ημών τας δεήσεις δι ών τούς σούς οικτιρμούς ητήσαμέν τε και αιτούμεν, αλλ΄ως ελεήμων ημάς πανηγυρίζοντας τήν ανάδειξιν του σού τροπαιούχου και ζωηφόρου Σταυρού,και την θείαν αυτού προσκύνησιν. Βοήθημα κραταιόν και πάσης της τών νοητών δρακόντων ψυχοφθόρου δεινότητος χάρισαι,ποίησον ημίν, ώσπερ,πάλαι τοις υπό των όφεων δακνομένοις ισραηλίταις ίασιν παρέσχες δια της πρός τον υψωθέντα χαλκούν υπό Μωσέως, ταπείνωσον την καθ΄ημών υψουμένην αμαρτίαν και τους υπ΄αυτής καταβεβλημένους  ημάς ταίς κατ΄αυτής ανδραγαθίαις  ανύψωσον ,και τω βασιλεί ημών, καύχημα τον Σταυρόν έχοντι, πάσαν βαρβάρων επανάστασιν υπόταξον, και πάντα βραχίονα πολεμίων σύντιψον, και πάσαν τυράννων υπερηφάνειαν κατάθραυσον. Και ως τον Αμαλήκ τη σταυρώ τύπω των μωσαϊκών χειρών επάρσει πρώην ετροπώσω, ούτως, και πάν κέρας υψούμενον  κατά της εκκλησίας σου κατάβαλε, και πάν ύψος επαιρόμενον κατά της γνώσεως κατάλυσον. Παν στόμα ταίς κατά σού βλασφημίαις πλατυνόμενον απόφραξον και πάσαν καρδίαν από αγνωσίας εσκοτισμένην φώτισον. Απόστησον ημών τόν νούν πάσης εννοίας καθελκούσης από σού, ίνα θεωρίαις ουρανίαις και μακαρίαις μετεωριζόμενοι καταντήσωμεν εις τήν αιώνιον και αίδιον και αληθινήν ύψωσιν την πρέπουσαν τοις υπό σού ποιμαινομένοις τοις σής βασιλείας κατατρυφώσι. Συ γάρ ει ο υψών και ταπεινών, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί, και τω Παναγίω και αγαθώ και Ζωοποιώ σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων . ΑΜΗΝ.
( Εκ του περιοδικό ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας )  


Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού:Το σημείον του Σταυρού και η σημασία του
Διδαχές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Το σημείον του Σταυρού και η σημασία του


Και ο Σταυρός, αδελφοί μου, πώς είνε, μάθετε:
Όταν βάνωμεν το χέρι μας εις το κεφάλι, φανερώνει ο Θεός, οπού ήτον εις τον ουρανόν και όταν το βάλωμεν εις τον ομφαλόν, φανερώνει πως εκατέβη εις την γην και εσαρκώθη και όταν το βάνωμεν εις το δεξιόν μέρος άνωθεν του βυζίου, φανερώνει πως είνε δίκαιος και αθάνατος και πως θέλει βάλει τους δικαίους εις τα δεξιά του μέρη και όταν το βάλωμεν εις το ζερβόν μέρος, φανερώνει πως θέλει κρίνει όλα τα έθνη και θέλουν στέκονται εις το ζερβιόν του μέρος και να τους βάλει εις την κόλασιν.


-Παντού ο Σταυρός-
Ο τίμιος Σταυρός, αδελφοί μου, είνε αύλαξ όλης της γης. Ο τίμιος Σταυρός αγιάζει όλα τα πέρατα, όλα τα θεία και άγια των εκκλησιών. Ο Σταυρός αγιάζει την θείαν Ακολουθίαν. Ο Σταυρός αγιάζει τους αγίους. Ο Σταυρός αγιάζει και στερεώνει την Βάπτισιν. Ο Σταυρός ευλογεί τα ανδρόγυνα. Ο Σταυρός κυνηγά τους δάιμονας και φεύγουσιν ωσάν από την αστραπήν. Ο Σταυρός είνε όπλον φωτεινόν και όποιος τον κάμνει, τον φωτίζει και τον αγιάζει εκείνον τον άνθρωπον, και είνε ωσάν δίστομον σπαθίον, και δεν ζυγώνουν σιμά οι δάιμονες να παρακινούν τους ανθρώπους δια να κάμωσιν αμαρτήματα. Και όπου κινήση να πηγάινει ο άνθρωπος, πρώτον να κάμη τον Σταυρόν και να λέγει το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Ή εις το παζάρι κινάς ή εις το χωράφι ή εις το αμπέλι ή όταν φάγης ψωμί ή όταν πίνης κρασί ή νερόν ή οπωρικόν ή όταν κοιμηθής, να προσκυνήσης τον Θεόν, να σταυρώνης και το σώμα σου, και ύστερον να πλαγιάσης. Να κοιμηθής, και θέλεις σηκωθής το πρωί γερός και χαρούμενος. Όθεν, αδελφοί μου, εκαταλάβετε και το ηξεύρετε όλοι σας.

Από το βιβλίο: «Διδαχαί του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού» του μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη.

Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος: Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ (Ποίημα)

Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ  Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος " Εκ Φαναρίου Β΄" Ευλογητός ο Θεός. Μυστηρίου απόθεμα στον κόσμο του. Έμβιος χού...